A- A A+

POZNAJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

Odwiedziny mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach informuje, że wznowiono odwiedziny mieszkańców.

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych
z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających
w Polsce, w tym również obcokrajowców
, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak
w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się
w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.

Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 

У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.

Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти
в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.

 

Informator w jezyku polskim

Iнформатор ураїньською

Łódzkie pomaga

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach realizuje projekt pn. "Łódzkie pomaga ", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 50 000,00 zł. z podziałem:

- ze środków europejskich 84.28% wydatków projektu,

- ze środków dotacji celowej 15,72% wydatków projektu.

Przedmiotowy grant będzie przeznaczony na zakup środków ochrony indywidualnej.

logo_1.png

Odwiedziny mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach informuje, iż od dnia 15 marca2021 roku, możliwe są odwiedziny mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz.9.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownictwem Domu. Odwiedziny odbywać będą się w pełnym reżimie sanitarny w wyznaczonym miejscu.informacja.jpg