A- A A+

DZIAŁALNOŚĆ

DPS Zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dla niepełnosprawnych, chorych psychicznie mężczyzn i kobiet w różnym wieku.

W organizowaniu życia podopiecznych personel kieruje się przede wszystkim:

 • zasadą podmiotowego traktowania podopiecznych,
 • mieszkańcy naszego domu mają możliwości posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
 • korzystania z własnej przestrzeni życiowej do zagospodarowania,
 • spożywania przez podopiecznych posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
 • udziału w czynnościach związanych z codziennym życiem,
 • uczestniczenia w terapii zajęciowej, rehabilitacji, uczestnictwa w imprezach kulturalnych i turystycznych),
 • utrzymywanie kontaktów z rodziną oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

W przypadku osób mających trudności z samodzielnym dysponowaniu pieniędzmi, DPS we współpracy z opiekunami prawnymi tych osób, kuratorami ustanowionymi przez Sąd lub rodzinę pomaga w dokonywaniu zakupów.

 

DPS świadczy usługi dla mieszkańców:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;

2) opiekuńczych polegających na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagających, polegając na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi DPS w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców DPS oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców DPS.

 budynek-dzialalnosc.jpg