A- A A+

Łódzkie pomaga

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach realizuje projekt pn. "Łódzkie pomaga ", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 50 000,00 zł. z podziałem:

- ze środków europejskich 84.28% wydatków projektu,

- ze środków dotacji celowej 15,72% wydatków projektu.

Przedmiotowy grant będzie przeznaczony na zakup środków ochrony indywidualnej.

logo_1.png