DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

Terapia

W DPS Radziechowice są dwa działy terapeutyczno – opiekuńcze.

W DPS działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy składający się ze specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu, którzy określają zakres usług świadczonych przez placówkę oraz indywidualne potrzeby mieszkańców. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy opracowuje i realizuje indywidualne plany wspierania mieszkańca.
Osoba do której dany podopieczny ma największe zaufanie jest określany jako „pracownik pierwszego kontaktu”. Koordynuje on działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, w ramach którego wspiera on mieszkańca w czynnościach dnia codziennego, aktywizuje do udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacji leczniczej współpracując ze specjalistami zatrudnionymi w DPS.
W skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzą pracownicy wyodrębnionych organizacyjnie dwóch działów terapeutyczno – opiekuńczych.