DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

Działalność

 DPS Zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dla niepełnosprawnych, chorych psychicznie mężczyzn w różnym wieku. W organizowaniu życia podopiecznych personel kieruje się następującymi zasadami:

- podmiotowego traktowania podopiecznych,
- możliwości posiadania przez podopiecznych własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
- korzystania z własnej przestrzeni życiowej do zagospodarowania,
- spożywania przez podopiecznych posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
- udziału mieszkańców w czynnościach związanych z codziennym życiem,
- aktywizacji podopiecznych (terapia zajęciowa, rehabilitacja, praca nie obowiązkowa, uczestnictwo w imprezach kulturalnych i turystycznych),
- możliwości zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,
- przełamywaniu w miarę możliwości monotonii i izolacji życia podopiecznych, poprzez utrzymywanie więzi z rodziną oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
- w przypadku osób mających trudności z samodzielnym dysponowaniu pieniędzmi, DPS we współpracy z opiekunami prawnymi tych osób, kuratorami ustanowionymi przez Sąd lub rodzinę pomaga w dokonywaniu zakupów.

DPS świadczy usługi dla mieszkańców:
1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
- miejsce zamieszkania
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości;
2) opiekuńczych polegających na:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) wspomagających, polegając na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
- stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, pomocy
usamodzielniającemu się mieszkańcowi DPS w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców DPS oraz dostępności do informacji o tych prawach,
- sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców DPS.